Bokru News
ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ภายใต้การนำของนายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายจักรี สุระขันธ์ นายปราโมทย์ เจตนเสน นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร นางจารุรินทร์ สีวันนา นางสาวนารีรัตน์ ศิลาการกุล และนางสาวอรวรรณ เอี่ยมแข เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดในสถานศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ แบบ On-site แบบ Online และแบบ On hand (สลับวันมาเรียน) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,19:14   อ่าน 3807 ครั้ง