ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 พ.ค.2528 รร.สามชุกรัตนโภคาราม ครู 2
1 ธ.ค.2534 รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อาจารย์ 1
1 ต.ค.2541 รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
8 เม.ย.2546 รร.หนองหญ้าไซวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
24 ธ.ค.2547 รร.หนองหญ้าไซวิทยา รองผู้อำนวยการ
1 มิ.ย.2549 รร.บ้านกกเชียง ผู้อำนวยการ
25 ต.ค.2550 รร.บ้านหนองอุโลก ผู้อำนวยการ ชำนาญการ
22 ก.ย.2552 รร.บ้านหนองอุโลก ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
27 ม.ค.2554 รร.บ่อกรุวิทยา ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การประเมินโครงการการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองอุโลก