ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ป.4 ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม
2519 ป.7 ร.ร.บ้านสระบัวก่ำ
2522 ม.3 ร.ร.บ่อกรุวิทยา
2524 ม.ศ.5 ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย
2546 ปริญญาโท สวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ครู-อาจารย์
2530 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อาจารย์-ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สรุปความรู้คณิตม.ปลายสั้นๆ ชุดที่ 1
2 แบบฝึกเรื่องกรณฑ์
3 แบบฝึกตรีโกณมิติ1
4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 เทอม 2 เรื่องสถิติ
5 เอกสารการเรียนรายบุคคลเรื่องการแสดงความคิดเห็น(สำหรับ ม.5 เทอม 2)วิชาคณิตฯพื้นฐาน
6 ความสัมพันธ์(คณิตม.4)
7 *****ให้นักเรียนเข้าไปที่ดาวโลดไฟล์เอกสารเพื่อพิมพ์แบบฝึกแทนนะทางด้านขวามือนะ http://www.borkruwittaya.ac.th/ ****
8 คณิตม.6เทอม1
9 หัวข้อวิทยานิพนธ์ความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อคุณลักษณะและบทบาทด้านการบริหารของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
10 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและข้อมูล และเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
11 ม.5-2 แบบฝึกสถิติ1-7
12 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องจำนวน
13 แคลคูลัสเบื้องต้น