ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898369323
อีเมล์ : natchaphon@borkruwittaya.ac.th
ที่อยู่ :
234/9 หมู่ 1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ป.กศ.สูง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มรภ.นครปฐม/คุรุศาสตร์
2530 ปริญญาตรี/ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มรภ.ธนบุรี/คุรุศาสตร์
2536 อนุปริญญา / อ.วท.(คอมพิวเตอร์) มรภ.ธนบุรี / วิทยาศาสตร์
2540 ปริญญาตรี/ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มรภ.นครปฐม/คุรุศาสตร์
2545 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร/หลักสูตรและการนิเทศ
2556 ปริญญาเอก / Ph.D. Quality Information Technology มรภ.เพชรบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ ครู 2
2546 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ 2
2551 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ (วิทยนิพนธ์)
2 ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (ดุษฎีนิพนธ์)
3 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการประมวลผลคำ (ผลงานทางวิชาการ)