ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 นิเทศการสอน สหวิทยาเขตพุเตย 5 วิชาหลัก
26 ก.ค. 59 ประเมิน และนิเทศหารจัดการศึกษา
14 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบระหว่างภาค 1/59