เป้าหมาย / กลยุทธ์
เป้าหมาย / กลยุทธ์

เป้าหมาย

                1.  ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

                2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

                3.  จัดการศึกษาโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีศักยภาพในการแข่งขัน

                4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

                5.  มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

 กลยุทธ์การพัฒนา

                1.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รู้รักสามัคคี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

                2.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียน ลดอัตราการออกกลางคัน และให้บริการการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

                3.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

                4.  เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

                5.  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร และการจัดการศึกษา  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน