ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (โรงเรียน)

นางสาวจุฑามาศ กาฬภักดี
ครูจ้างสอน (วิชาเอก คหกรรม)
เบอร์โทร : 0649519962
อีเมล์ : dao290622@gmail.com

นางสาวขวัญฤทัย สินสอน
ครูจ้างสอน (วิชาเอก คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0822122839
อีเมล์ : kwanruthai.s@borkruwittaya.ac.rh

นางสาวทอฝัน กาฬภักดี
ครูจ้างสอน (วิชาเอก ภาษาจีน)
เบอร์โทร : 0928515227
อีเมล์ : aom.torfan@gmail.com

Mr.Pema Dhendup
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

นางสาววรรัตน์ ภุผา
เจ้าหน้าที่บัญชี
เบอร์โทร : 0806183998
อีเมล์ : wora1889@gmail.com

นายอนันตพร จันทรพักดี
นักการภารโรง