ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศรีวิภา พูลเพิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู คศ.3

น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์
ครู คศ.1

น.ส.มนัสนันท์ บุญเกิด
ครูผู้ช่วย