ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนันทา พันธุมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนัส อ่อนสำลี
ครู คศ.3

ดร.ณัชพล กาฬภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธัญญาเรศ สุวัฒนมงคลชัย
ครู คศ.1