ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.อรอุมา นิ่งกลาง
ครูผู้ช่วย

นายเอกราช พาชัย
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐธิดา สัญชานันท์
ครูผู้ช่วย