ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง
ครู คศ.1

นายเอกราช พาชัย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์
ครู คศ.1