ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยะมาศ ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวกัญญา จันทรา
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ภูผา
ครูผู้ช่วย