ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2519 โดยการร่วมมือกันของ ผู้ใหญ่จำปี กาฬนภาพันธุ์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน ได้ขอไปยังศึกษาธิการอำเภอเดิมบางบวช ขณะนั้นได้แก่นายเกษม  ทองคำใส เป็นศึกษาธิการอำเภอเดิมบางนางบวช โดยได้ใช้พื้นที่สาธารณะ จำนวน 35ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาท้องถิ่นสร้างเป็นอาคารชั่วคราวแบบ 006 จำนวน 1 หลัง