วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                “มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาองค์กร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา”

 

พันธกิจ

                1.  ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  เสมอภาคและเต็มตามศักยภาพ

                2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                3.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                4.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

                5.  พัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา