สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปคบเพลิงเปล่งรัศมีอยู่บนฐานดอกบัวบานมีอักษรย่อ บ.. อยู่ตรงกลาง รองรับด้วยโบว์ ชื่อโรงเรียน

คบเพลิง                หมายถึง                                แสงสว่างและปัญญา

ดอกบัว                  หมายถึง                                คุณธรรมความดีงาม

โบว์                       หมายถึง                               ความสามัคคีและเป็นระเบียบวินัย

สีประจำโรงเรียน
     
เขียว แสด

                สีเขียว    หมายถึง                ความอุดมสมบูรณ์

                            สีแสด     หมายถึง                ความกล้าหาญ

คติพจน์ของโรงเรียน

อุตฺตมาวุธํ  วิย  ปญฺญา   ปัญญาประดุจดังอาวุธอันยอดเยี่ยม

อักษรย่อ   ..

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นขี้เหล็ก

ปรัชญาโรงเรียน

   เรียนดี    กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน