คณะผู้บริหาร

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819074443
อีเมล์ : ojimmal@gmail.com

นางสาวฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0972250817
อีเมล์ : thiwankran9129@gmail.com

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0871669979
อีเมล์ : pakornsit@borkruwittaya.ac.th

นายมนัส อ่อนสำลี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0810099228
อีเมล์ : manat@borkruwittaya.ac.th

ดร.ณัชพล กาฬภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com

นายก้องภพ ธัญญเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0860287291
อีเมล์ : kongphop99@hotmail.com

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0866041660
อีเมล์ : benneewa@hotmail.com

นายชัยวัฒน์ ภูผา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 090-0014967
อีเมล์ : chaiwat@borkruwittaya.ac.th