กลุ่มงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นางธัญญาเรศ จุลปานนท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เบอร์โทร : 0613896766
อีเมล์ : Tanyares@borkruwittaya.ac.th

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0871669979
อีเมล์ : pakornsit@borkruwittaya.ac.th

นายณัชพล กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com

นายก้องภพ ธัญญเจริญ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0860287291
อีเมล์ : kongphop99@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ พลฤทธิ์
ครู
เบอร์โทร : 0867897373
อีเมล์ : krukwan@borkruwittaya.ac.th