ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธนัชชา กาฬภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายก้องภพ ธัญญเจริญ
ครู คศ.1