ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหาร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูไพบูลสุวรรณสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0898369323
อีเมล์ : bk_natchaphon@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายศิตธร เพ็งสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ จำนงรุ่งทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสันต์ สุธาธารตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรินทร์ สุขยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดอกไม้ กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญล้อม กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสมบัติ ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทัยวรรณ จินดานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ พาณิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์รัก กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :