หลักสูตร/ตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลาง2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.2 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.42 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.73 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสังคมฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสุขศึกษาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.61 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.07 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.92 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.32 KB
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
เกณฑ์การจบ ม.ปลาย
เกณฑ์การจบ ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.9 KB
เกณฑ์การจบม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.95 KB