ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อ

ประกาศโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ด้วยโรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความประสงค์จะเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สามารถยื่นซองประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ จำนวน ๒๐๐ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๑๙๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๙๐ คน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา จำนวน ๓๒ คน รวมจำนวนนักเรียนคณะครูและบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 422 คน โดยให้สามารถจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ราคาย่อมเยา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการของโรงเรียน 
พร้อมแนบเอกสารใบเสนอราคามาด้วย ลิ้งค์โหลดด้านล่าง 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,16:23   อ่าน 3862 ครั้ง