ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจของนักเที่ยวที่มีต่อบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อนักเรียน : นายทวี สร้อยระย้า และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:46   อ่าน 1057 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสัดส่วนและขนาดรูปทรง ขนมปังหมูหยอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวกาญจนา จันทรรัสมี และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:38   อ่าน 1069 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การนำเส้นตรงมาประยุกต์กับงานศิลป์โดยใช้เส้นด้าย
ชื่อนักเรียน : นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:34   อ่าน 1614 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การค้นหาเว็บไซต์คณิตศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต
ชื่อนักเรียน : นายจรัญ มูลจันทร์ และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:32   อ่าน 1086 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วารสารที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร์ ม.6
ชื่อนักเรียน : นายคณิตพันธ์ คำนวณ และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:30   อ่าน 1028 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลายเส้นเรขาคณิตกับศิลปะ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภาวดี จำปาสัก และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:29   อ่าน 2260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และใบงานประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 และการบวก การลบ การคูณ การหาร : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านลาด จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุศรา กาฬภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:24   อ่าน 1115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คลีนิคคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
ชื่อนักเรียน : นายไพรวลย์ กาฬภักดี และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:23   อ่าน 1812 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์กับงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านเนินขาม
ชื่อนักเรียน : น.ส.อารมณ์ มุสิกาวัน และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2554,18:18   อ่าน 1743 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเทคนิคการคิดคณิตกับพระครูไพบูลสุวรรณสาร
ชื่อนักเรียน : นายณัชพล ผึ่งแย้ม และคณะ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2554,14:04   อ่าน 1302 ครั้ง